Quả thật nếu sử dụng đúng kỹ thuật này thì sẽ rất có hiệu quả. Nó
giống như là một cách để nhìn nhận vấn đề theo nhiều chiều hướng khác
nhau và giải quyết từng bước một thay vì để cho mình cứ mãi vướng vào
một khía cạnh của vấn đề.